دومین – ثانیه تصویر جایزه شفیلد مستند

دومین – ثانیه: تصویر جایزه شفیلد مستند سینمای جشنواره محمدرضا جشنواره سینمایی کارگردان کارگردانی